top of page

Klauzula informacyjna

Informujemy, że wszelkie dane osobowe przekazane firmie Domzmienny.pl Sp. z o.o. będą przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej "RODO”). 

Administratorem danych osobowych przekazywanych Domzmienny.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie w związku ze świadczeniem usług zgodnie z PKD Spółki jest Domzmienny.pl Sp. z o.o. (KRS 0000417159). Wszelkie dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie na potrzeby realizacji zawieranych umów, ich wykonywania i rozliczania, a w szczególności do w celu zawarcia i realizacji umów handlowych, w tym deweloperskich, rozpatrywania reklamacji oraz ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub ochrony swoich praw jako usprawiedliwionego interesu Administratora Danych osobowych - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, b, c i f RODO. 

Dane mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym wspierającym działania Domzmienny.pl Sp. z o.o., w tym podmiotom świadczącym usługi informatyczne, doradcze lub księgowe.

Państwa dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia współpracy z Domzmienny.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, a po tym czasie przez okres czasu odpowiadający możliwości dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z przepisów obowiązującego prawa.

Osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych i cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, jak również wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

bottom of page